Adatkezelési elvek

A CRITERION Cégcsoport (továbbiakban: Adatkezelő) ezúton tájékoztatja a munkaerő-toborzási, kiválasztási tevékenységével kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről.
Tevékenységünk során az általunk szükségszerűen elvégzett adatkezelés folyamán fokozott figyelmet fordítunk hozzánk eljuttatott személyes és különleges adatai védelmére. 
 
 
Adatkezelésnek minősül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, munkaadó számára történő továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
 
Különleges adat a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
 
 

Az adatkezelő

Személyes adatainak kezelője (a továbbiakban munkáltató vagy adatkezelő):

Criterion Készpénzlogisztikai Kft.

székhely: 1139 Budapest, Rozsnyai u. 21- 25.

Criterion Holding Kft.

székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8- 10.

Criterion Biztonsági Szolgáltatások Zrt.

székhely: 1033 Budapest, Polgár u 8-10.

amely a Criterion- vállalkozáscsoport tagja.

Criterion Biztonságtechnikai Zrt.

székhely: 1033 Budapest, Harrer Pál u. 3- 5.

amely a Criterion- vállalkozáscsoport tagja.

 

 

Az adatkezelés célja

A személyes adatokat az adatkezelő a meghirdetett állás betöltése érdekében, a pályázókkal való kapcsolattartás, a pályázók azonosítása, a meghirdetett munkakörre való alkalmasság megállapítása, és alkalmasság esetén a munkaszerződés előkészítése céljából kezeli.

Amennyiben Ön ehhez hozzájárulását adja, az adatkezelő a személyes adatait a pályázat lezárultát követően is kezeli abból a célból, hogy jövőbeni pályázatok során Önt állásajánlattal megkeresse.

 

 

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja

 

1.   Az adatkezelő az Önre vonatkozó alábbi személyes adatokat a munkaszerződés esetleges megkötését megelőzően kezeli azzal, hogy az adatkezelés az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (szerződéses adatkezelés):

 • kapcsolattartáshoz szükséges adatok (név, cím, telefonszám, e- mail cím);
 • életkorra, végzettségre, képzettségre vonatkozó adatok;
 • vezetői engedély, vagyonőri és lőfegyver- jogosultság meglétére és típusára, nyelvtudásra vonatkozó adatok, amennyiben azok a munkakör betöltéséhez szükségesek.

 

2.   Az adatkezelő a fizikai alkalmasságra és a lőfegyver- jogosultsághoz szükséges pszichológiai alkalmasságra vonatkozó személyes adatokat jogi kötelezettsége teljesítése érdekében kezeli (törvényi adatkezelés).

 

Ön a fenti, 1-2. pontokban felsorolt személyes adatait nem köteles megadni az adatkezelőnek, az adatok megadásának elmaradása esetén azonban a pályázatban nem vehet részt.

 

3.   Az Ön feddhetetlen előéletére vonatkozó személyes adatokat az adatkezelő jogos érdeke alapján kezeli. Az adatkezelő jogos érdeke az általa folytatott biztonsági- vagyonvédelmi tevékenység biztonságos, zavarmentes ellátása, amely – az adatkezelő által elvégzett érdekmérlegelési teszt megállapításai alapján – elsőbbséget élvez az Ön személyes adatok védelmére vonatkozó érdekeivel szemben (adatkezelés jogos érdekből).

Ön tiltakozhat ezen személyes adatok kezelése ellen, tiltakozása esetén azonban a pályázatban nem vehet részt.

 

4.   Az adatkezelő valamennyi fenti személyes adatot az Ön hozzájárulása alapján tárolja és kezeli azok jövőbeni álláspályázatokon való felhasználása és az Önnel ugyanezen célból való kapcsolattartás érdekében (adatkezelés hozzájárulás alapján).

Ön nem köteles a fentiekhez hozzájárulását adni. A hozzájárulás elmaradása Önre nézve semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. Amennyiben nem ad hozzájárulást, vagy hozzájárulását visszavonja, úgy a jövőbeni pályázatokra szolgáltató adatbázisában az adatkezelő nem szerepelteti vagy onnan törli.

 

 

Adatbiztonság, a személyes adatok törlésének időpontja

Az adatkezelő minden ésszerű lépést megtett annak érdekében, hogy fizikai, technikai és szabályozási biztonsági intézkedéseket tartson fenn. Ezek a biztonsági intézkedések védelmet nyújtanak elvesztés, illetéktelen hozzáférés, másolás, módosítás vagy közzététel ellen.

Személyes adataihoz hozzáféréssel kizárólag a pályázati eljárásban részt vevő munkatársak rendelkeznek, és azok harmadik személyek részére nem kerülnek továbbításra.

Személyes adatai a pályázat lebonyolítását, vagy amennyiben hozzájárulását adta személyes adatai további pályázatokon való felhasználásához, a hozzájárulása visszavonását követő 30 napon belül törlésre kerülnek.

 

Adatfeldolgozó

Az adatkezelő a pályázatás lebonyolításával megbízza a Criterion- vállalkozáscsoport további tagját,  a Criterion Biztonságtechnikai Zrt- t (1033 Budapest, Harrer Pál u. 3- 5.), amely az Ön adatainak kezelése során adatfeldolgozóként jár el.

Az adatkezelő a fizikai alkalmassági, és a lőfegyver- jogosultsághoz szükséges pszichológiai alkalmassági vizsgálat lebonyolításával megbízza az Alfa Egészségközpont Kft-t (1036 Budapest, Lajos u. 66/B.), amely az Ön adatainak kezelése során adatfeldolgozóként jár el és a rá vonatkozó szakmai szabályok szerint titoktartásra köteles.

Az adatkezelő felhőszolgáltatást vesz igénybe a Google Ireland limitedtől (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, D04 E5W5), amely az Ön adatainak kezelése során adatfeldolgozóként jár el.

 

Az Ön személyes adatokkal összefüggő jogai

Ön jogosult arra, hogy

a)  az adatkezelőtől az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérjen a személyes adatainak a kezeléséről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat;

b)  az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az azokkal összefüggő alapvető információkhoz (az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; címzettek, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ) hozzáférést kapjon. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait;

c)   kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését;

d)  kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Ön visszavonta az adatkezeléshez való hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A törlés joga nem terjed ki az olyan adatokra, melyet az adatkezelő szerződés, vagy jogi kötelezettség teljesítése, vagy jogos érdek alapján kezel;

e)  kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

f)   az Önre vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta;

g)  a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatást nyújt.

 

Jogorvoslat

Amennyiben Ön úgy véli, hogy személyes adatai kezelése jogsértő, az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bekezdése szerinti vizsgálati eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Mindezek mellett az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén az adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

 

A tájékoztatást megértettem és tudomásul vettem, kijelentem, hogy adataimat önkéntesen adom meg, az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárulok.